4KE HOACH K TRA HKI 2020-2021_LVC (1).docx

Các môn kiểm tra tập trung tổ chức kiểm tra vào ngày 29-30-31/12/2020 tuần 17 gồm các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh Văn, Anh, môn chuyên cụ thể như sau:

* Khối 10:

+ Lớp 10chuyên Toán : kiểm tra môn Chuyên, Lý, Hóa, Sinh,  Anh , Văn,

+ Lớp 10chuyên Lý : kiểm tra môn Toán, Chuyên, Hóa, Sinh , Anh , Văn,

+ Lớp 10chuyên Hóa : kiểm tra môn Toán, Lý, Chuyên, Sinh , Anh , Văn,

+ Lớp 10chuyên Sinh : kiểm tra môn Toán, Hóa, Chuyên, Anh , Văn,

+ Lớp 10chuyên Tin : kiểm tra môn Toán, Lý, Hóa, Sinh ,Chuyên, Anh , Văn,

+ Lớp 10chuyên Văn : kiểm tra môn Toán, Chuyên, Anh

+ Lớp 10chuyên Anh : kiểm tra môn Toán,  Văn, Chuyên.

* Khối 11:

+ Lớp 11chuyên Toán : kiểm tra môn Chuyên, Lý, Hóa, Sinh ,Anh , Văn

+ Lớp 11chuyên Lý : kiểm tra môn Toán, Chuyên, Hóa, Sinh ,Anh , Văn

+ Lớp 11chuyên Hóa : kiểm tra môn Toán, Lý, Chuyên, Sinh ,Anh , Văn

+ Lớp 11chuyên Sinh : kiểm tra môn Toán,  Hóa, Chuyên, Anh , Văn

+ Lớp 11chuyên Tin : kiểm tra môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Chuyên, Anh , Văn

+ Lớp 11chuyên Văn : kiểm tra môn Toán,  Chuyên, Anh

+ Lớp 11chuyên Anh : kiểm tra môn Toán, Văn, Chuyên.

* Khối 12

+ Lớp 12chuyên Toán : kiểm tra môn Chuyên, Lý, Hóa, , Sinh , Anh , Văn.

+ Lớp 12chuyên Lý : kiểm tra môn Toán, Chuyên, Hóa, Sinh,  Anh , Văn

+ Lớp 12chuyên Hóa : kiểm tra môn Toán, Lý, Chuyên,  Sinh , Anh , Văn

+ Lớp 12chuyên Sinh : kiểm tra môn Toán, Hóa, Chuyên,  Anh , Văn

+ Lớp 12chuyên Tin : kiểm tra môn Toán, Lý, Hóa, Sinh ,  Anh , Văn

+ Lớp 12chuyên Văn : kiểm tra môn Toán ,Chuyên, Anh

+ Lớp 12chuyên Anh : kiểm tra môn Toán, Văn, Chuyên.

2. Nội dung kiểm tra:

+ Nội dung: tổ chuyên môn xây dựng Đề cương ôn tập và thông báo kế hoạch kiểm tra và nội dung Đề cương ôn tập  đến học sinh các lớp trong tuần 15 (14-19/12/2020).

3. Thời gian và lịch kiểm tra tập trung học kỳ I

- Tổ chức kiểm tra trong 03 ngày từ 29,30,31/12/2020 (tuần 17)

 Lịch và thời gian làm bài kiểm tra như sau:

Buổi

Lớp

Ngày

Xuất

Môn

Thời gian (phút)

Hình thức

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Giờ làm bài

Kết thúc

Sáng

 

 

12

29/12/2020

Thứ 3

1

Văn

90

Tự luận

7h00

7h10

7h15

8h45

2

Hóa

45

TN

9h00

9h10

9h15

10h00

3

Sinh

45

TN

 

10h10

10h15

11h00

30/12/2020

Thứ 4

1

Anh

45

TN

7h00

7h10

7h15

8h00

2

Chuyên

Văn:120ph

Toán:60ph

Anh: 60ph

Còn lại 45ph

Tựluận

Trắc nghiệm

TN+TL

Trắc nghiệm

 (Lý,Hóa, Sinh,)

8h15

8h25

8h30

10h30

9h30

9h30

9h15

31/12/2020

Thứ 5

1

Toán

60

T/Nghiệm

7h00

7h10

7h15

8h15

2

45

T/Nghiệm

8h30

8h40

8h45

9h30

11

 

 

 

 

K11

29/12/2020

Thứ 3

1

Văn

90

Tự luận

7h00

7h10

7h15

8h45

2

Hóa

45

TN+TL

9h00

9h10

9h15

10h00

3

Sinh

45

TN

 

10h10

10h15

11h00

30/12/2020

Thứ 4

1

Anh

45

TN+TL+nghe

7h00

7h10

7h15

8h00

2

Chuyên

Văn:120ph

Toán:90ph

A: 60ph

Môn còn lại(Lý,Hóa,

Sinh,Tin) là 60 phút

Tự luận

Tự luận

Anh(TN+TL)

Tự luận

 

8h15

8h25

8h30

10h30

10h00

9h30

9h30

31/12/2020

Thứ 5

1

Toán

90

Tự luận

7h00

7h10

7h15

8h45

2

45

TN

9h00

9h10

9h15

10h00

 

Chiều

 

K10

29/12/2020

Thứ 3

1

Văn

90

Tự luận

13h00

13h10

13h15

14h45

2

Hóa

45

TL+TN

14h55

15h00

15h05

15h50

3

Sinh

45

TN

 

16h00

16h05

16h50

30/12/2020

Thứ 4

1

Anh

45

TN+TL+nghe

13h00

13h10

13h15

14h00

2

Chuyên

Văn:120ph

Toán:90ph

Anh: 60ph

Môn còn lại: 60ph

Tự luận

Tự luận

(TN+TL)

Tự luận

14h15

14h25

14h30

16h30

16h00

15h30

15h30

31/12/2020

Thứ 5

1

Toán

90

Tự luận

13h00

13h10

13h15

14h45

2

45

TN

15h00

15h10

15h15

16h00

- Thời gian làm việc của giám thị: Buổi sáng bắt đầu 6h50 giờ, buổi chiều bắt đầu 12 giờ 50

Riêng thư ký đến trước buổi thi 15 phút./.