LỊCH LÀM ĐỀ

(KIỄM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019)

Khối

Môn

Thời gian

Ghi chú

8/03/2019

9-03-2019

11/3/2019

10

Sáng

TOÁN

7h30

 

 

 

8h15

 

 

 

HÓA

9h00

 

 

 

VĂN

9h45

 

 

 

ANH

10h15

 

 

 

12

Chiều

TOÁN

13h30

 

 

 

14h15

 

 

 

HÓA

15h00

 

 

 

VĂN

15h45

 

 

 

ANH

16h10

 

 

 

11

Sáng

 

 

HÓA

 

9h00

 

 

VĂN

 

9h45

 

 

ANH

 

10h15

 

 

TOÁN

 

 

8h15

 

 

 

9h00

 

Người lập

 

 

Đỗ Văn Tấn