THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - NĂM HỌC 2018-2019 Trường Lương Văn Chánh

 Học kỳ  II  - Tuần 20 (Áp dụng từ ngày 14/01/2019)

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - NĂM HỌC 2018-2019 Trường Lương Văn Chánh

 Học kỳ  II  - Tuần 20 (Áp dụng từ ngày 14/01/2019)

 

LỚP        ®

12T1

12T2

12L

12H

12S

12TIN

12V

12A1

12A2

Phg. học ®

Phòng306

Phòng 307

Phòng 209

Phòng 309

Phòng 310

Phòng104

Phòng305

Phòng301

Phòng 302

GVCN    ®

THÙY

LƯỢM

ĐỨC

HIỆP T

HÙNG

THƠ

ANH

HIỆP AV

VU THI

2

1

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

2

Vat ly
Thùy

Vat ly
Lượm

Chuyên1
Đức

Toan
Hiệp(T)

Vat ly
Hùng

Van hoc
Thơ

Dia ly
Anh(Đ)

Chuyên1
Hiệp(A)

Vat ly
Vu_Thi

3

Công Nghệ
Tân

GDCD
Tín(CD)

Chuyên1
Đức

Toan
Hiệp(T)

Chuyên1
Mậu

Van hoc
Thơ

Lich su
Thuận

Toan
Trung

Van hoc
Bửu

4

Chuyên2
Tri

Hoa hoc
Phi

Toan
Giác

Tiếng anh
ĐThủy

Chuyên1
Mậu

Vat ly
Hoa(L)

Vat ly
Đức

Chuyên2
Tâm

Van hoc
Bửu

5

 

Tin hoc
Dung

Toan
Giác

Sinh vat
Hạnh(S)

 

Vat ly
Hoa(L)

Tiếng anh
Tuyến

 

Chuyên2
Tâm

3

1

Tiếng anh
Bảo

Van hoc
Thi(V)

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên2
Chi

Van hoc
Trực

Công Nghệ
DanhCN

GDCD
Nữ

Tin hoc
Dung

Dia ly
Anh(Đ)

2

Lich su
Hòa(Sử)

Van hoc
Thi(V)

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên2
Chi

Van hoc
Trực

GDCD
Nữ

Tin hoc
Dung

Dia ly
Anh(Đ)

Toan
Triển

3

GDCD
Tín(CD)

Tiếng anh
Bảo

Lich su
Hòa(Sử)

Tin hoc
Dung

Tiếng anh
ĐThủy

Lich su
Hà(Sử)

Chuyên1
Thơ

Công Nghệ
DanhCN

Toan
Triển

4

Vat ly
Thùy

Chuyên2
XTín(T)

 

Toan
Hiệp(T)

Tiếng anh
ĐThủy

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên1
Thơ

Lich su
Hà(Sử)

Chuyên2
Tâm

5

Vat ly
Thùy

 

 

Van hoc
Thơ

 

 

 

Chuyên2
Tâm

 

4

1

Chuyên2
Tri

Lich su
Hòa(Sử)

Dia ly
Nhi

Dia ly
Tiên

Vat ly
Hùng

Sinh vat
Hạnh(S)

Toan
Giang(T)

Van hoc
Thi(V)

Hoa hoc
Chi

2

Chuyên2
Tri

Vat ly
Lượm

Tin hoc
Dung

Lich su
Thuận

Công Nghệ
DanhCN

Hoa hoc
Nga

Toan
Giang(T)

Vat ly
Hùng

Vat ly
Vu_Thi

3

Dia ly
Nhi

Tiếng anh
Bảo

GDCD
Nữ

Vat ly
Dũng

Tin hoc
Dung

Hoa hoc
Nga

Hoa hoc
Chi

Toan
Trung

Toan
Triển

4

Hoa hoc
Nga

Chuyên1
Vấn

Hoa hoc
Quy

Vat ly
Dũng

Toan
Ngà

Chuyên1
Phấn

Vat ly
Đức

Dia ly
Anh(Đ)

Chuyên1
Tuyến

5

 

Chuyên1
Vấn

 

 

Dia ly
Nhi

 

Dia ly
Anh(Đ)

 

Chuyên1
Tuyến

5

1

Dia ly
Nhi

Van hoc
Thi(V)

Van hoc
Bửu

Tiếng anh
ĐThủy

GDCD
Nữ

Van hoc
Thơ

Chuyên2
Trực

Sinh vat
Yến

Chuyên1
Tuyến

2

Vat ly
Thùy

Vat ly
Lượm

Tiếng anh
Hương(A)

Van hoc
Thơ

Tiếng anh
ĐThủy

Toan
Cường

Chuyên2
Trực

Van hoc
Thi(V)

Chuyên1
Tuyến

3

Tiếng anh
Bảo

Chuyên2
XTín(T)

Dia ly
Nhi

Van hoc
Thơ

Toan
Ngà

Tiếng anh
Hương(A)

Lich su
Thuận

Van hoc
Thi(V)

Công Nghệ
Tân

4

Van hoc
Minh

Chuyên2
XTín(T)

Toan
Giác

 

Lich su
Hà(Sử)

Tiếng anh
Hương(A)

Toan
Giang(T)

GDCD
Nữ

 

5

Van hoc
Minh

 

Chuyên2
Hùng

 

 

 

Toan
Giang(T)

Toan
Trung

 

6

1

Chuyên1
HSơn

Dia ly
Tiên

Toan
Giác

Chuyên1
Quy

Hoa hoc
Linh(H)

Toan
Cường

Tiếng anh
Tuyến

Toan
Trung

Tin hoc
Dung

2

Chuyên1
HSơn

Dia ly
Tiên

Toan
Giác

Toan
Hiệp(T)

Hoa hoc
Linh(H)

Toan
Cường

Tiếng anh
Tuyến

Toan
Trung

Dia ly
Anh(Đ)

3

Hoa hoc
Nga

Hoa hoc
Phi

Hoa hoc
Quy

Vat ly
Dũng

Toan
Ngà

Dia ly
Anh(Đ)

Chuyên2
Trực

Chuyên1
Hiệp(A)

Hoa hoc
Chi

4

Tin hoc
Dung

Tiếng anh
Bảo

Hoa hoc
Quy

Vat ly
Dũng

Van hoc
Trực

Hoa hoc
Nga

Hoa hoc
Chi

Chuyên1
Hiệp(A)

Toan
Triển

5

Tiếng anh
Bảo

Vat ly
Lượm

Sinh vat
Mậu

GDCD
Nữ

 

Vat ly
Hoa(L)

 

 

Toan
Triển

7

1

Sinh vat
Mậu

Chuyên1
Vấn

Van hoc
Bửu

Dia ly
Tiên

Toan
Ngà

Toan
Cường

Công Nghệ
Tân

Hoa hoc
Quy

Lich su
Hà(Sử)

2

Van hoc
Minh

Sinh vat
Nguyên

Van hoc
Bửu

Tiếng anh
ĐThủy

Toan
Ngà

Toan
Cường

Sinh vat
Mậu

Hoa hoc
Quy

GDCD
Nữ

3

Chuyên1
HSơn

Hoa hoc
Phi

Công Nghệ
DanhCN

Công Nghệ
Tân

Dia ly
Nhi

Vat ly
Hoa(L)

Toan
Giang(T)

Vat ly
Hùng

Sinh vat
Mậu

4

Hoa hoc
Nga

Công Nghệ
DanhCN

Chuyên2
Hùng

Toan
Hiệp(T)

Hoa hoc
Linh(H)

Dia ly
Anh(Đ)

Chuyên1
Thơ

Chuyên1
Hiệp(A)

Van hoc
Bửu

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11T1

11T2

11L

11H

11 S

11TIN

11V

11A1

11A2

Phòng 06

Phòng 07

Phòng 08

Phòng9

Phòng 10

Phòng 05

Phòng 04

Phòng 02

Phòng 03

THU THI

Đ THỦY

DANHCN

GIANG P

GIANGT

HÒA

BICH THI

NGHI

THUẬN

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Vat ly
ThuThi

Tiếng anh
ĐThủy

Công Nghệ
DanhCN

Pháp
Giang(P)

Toan
Giang(T)

Lich su
Hòa(Sử)

Chuyên2
Thi(V)

Chuyên1
Nghi

Lich su
Thuận

Tiếng anh
Vinh

Tin hoc
Phấn

Toan
Giác

Toan
Tri

Chuyên1
Hạnh(S)

Tiếng anh
ĐThủy

Chuyên2
Thi(V)

Chuyên1
Nghi

Van hoc
NTrang

Tin hoc
Phấn

GDCD
Tín(CD)

Tiếng anh
Vinh

Dia ly
Tiên

Chuyên1
Hạnh(S)

Công Nghệ
Tân

Tin hoc
Dung

Lich su
Thuận

Van hoc
NTrang

Công Nghệ
Tân

 

Dia ly
Tiên

Tiếng anh
Vinh

GDCD
Tín(CD)

Sinh vat
Mậu

Toan
Tri

Hoa hoc
Lộc

Toan
XTín(T)

Chuyên1
Châu

Hoa hoc
Trinh(H)

Toan
Giác

Tin hoc
Phấn

Tiếng anh
Vinh

GDCD
Tín(CD)

Vat ly
Hoa(L)

Pháp
Quỳnh

Pháp
Giang(P)

Chuyên1
Châu

Công Nghệ
DanhCN

Chuyên2
Hoa(L)

Van hoc
Ly

Tiếng anh
Vinh

Toan
Giác

Pháp
Quỳnh

Tin hoc
Phấn

Pháp
Giang(P)

Tin hoc
Phấn

Vat ly
Tưởng

Chuyên2
Hoa(L)

Van hoc
Ly

Pháp
Giang(P)

Toan
Giác

Pháp
Quỳnh

Chuyên2
ThủyTT

Toan
XTín(T)

Vat ly
ThuThi

Van hoc

Tin hoc
Dung

Pháp
Giang(P)

Tin hoc
Phấn

Hoa hoc
Trinh(H)

Công Nghệ
DanhCN

Chuyên2
ThủyTT

Chuyên1
Hà(A)

 

Tin hoc
Phấn

Van hoc
NTrang

Tiếng anh
Vinh

Van hoc

 

Tiếng anh
ĐThủy

Toan
Hiệp(T)

Chuyên1
Hà(A)

Lich su
Thuận

Chuyên2
Trung

Hoa hoc
Trinh(H)

Chuyên2
Nga

Chuyên2
Hiếu

Van hoc
Ly

Dia ly
Huân

Công Nghệ
DanhCN

Vat ly
Lượm

Dia ly
Tiên

Chuyên2
Trung

Hoa hoc
Trinh(H)

GDCD
Tín(CD)

Chuyên2
Hiếu

Van hoc
Ly

Chuyên2
Thi(V)

Dia ly
Huân

Tin hoc
Phấn

Sinh vat
Hạnh(S)

Hoa hoc
Trinh(H)

Chuyên1
Tr_Thi

Chuyên1
Linh(H)

Vat ly
Lượm

Dia ly
Tiên

Toan
Tri

Van hoc
Ly

GDCD
Tín(CD)

Tiếng anh
Vinh

Van hoc

Chuyên1
Tr_Thi

Chuyên1
Linh(H)

Hoa hoc
Lộc

Pháp
Vân

Tiếng anh
ĐThủy

Van hoc
Ly

Chuyên1
Hà(A)

Hoa hoc
Linh(H)

Van hoc

Tiếng anh
Vinh

Vat ly
Tr_Thi

Hoa hoc
Lộc

Pháp
Vân

Tiếng anh
ĐThủy

 

Chuyên1
Hà(A)

Chuyên1
Châu

Pháp
Quỳnh

Tiếng anh
Vinh

Sinh vat
Mậu

Hoa hoc
Lộc

Toan
Giác

Chuyên1
Minh

Tin hoc
Phấn

Vat ly
Lượm

Tiếng anh
Vinh

Pháp
Quỳnh

GDCD
Tín(CD)

Tin hoc
Phấn

Van hoc

Toan
Giác

Chuyên1
Minh

Hoa hoc
Lộc

Sinh vat
Mậu

GDCD
Tín(CD)

Tiếng anh
ĐThủy

Toan
Giác

Chuyên2
Nga

Van hoc

Hoa hoc
Trinh(H)

Tin hoc
Dung

Pháp
Quỳnh

Tin hoc
Phấn

Van hoc

Chuyên2
Trung

Tin hoc
Dung

Lich su
Thuận

Pháp
Giang(P)

Vat ly
Hùng

Hoa hoc
Nga

Toan
Hiệp(T)

Công Nghệ
Tân

Van hoc

Chuyên1
MSơn

Pháp
Giang(P)

Van hoc
Ly

Công Nghệ
Tân

 

 

Toan
Hiệp(T)

Toan
XTín(T)

Chuyên2
Vấn

Chuyên1
MSơn

Sinh vat
Hạnh(S)

Toan
Tri

Toan
Giang(T)

Chuyên1
Phấn

Sinh vat
Hiếu

Toan
Hiệp(T)

Chuyên2
ThủyTT

Chuyên2
Vấn

Chuyên1
MSơn

Van hoc
NTrang

Toan
Tri

Toan
Giang(T)

Chuyên1
Phấn

GDCD
Tín(CD)

Sinh vat
Hạnh(S)

Chuyên2
ThủyTT

Hoa hoc
Linh(H)

Hoa hoc
Trinh(H)

Van hoc
NTrang

Vat ly
Tr_Thi

Tiếng anh
Vinh

Toan
Giác

Lich su
Hà(Sử)

GDCD
Tín(CD)

Toan
XTín(T)

Pháp
Vân

Vat ly
Tưởng

Hoa hoc
Trinh(H)

Vat ly
Tr_Thi

Vat ly
Lượm

Van hoc
Ly

Vat ly
Hoa(L)

Chuyên1
Nghi

Toan
XTín(T)

Pháp
Vân

Vat ly
Tưởng

Chuyên1
Tr_Thi

Tiếng anh
Vinh

Tin hoc
Phấn

Hoa hoc
Trinh(H)

Hoa hoc
Nga

Chuyên1
Nghi

 

Hoa hoc
Linh(H)

Tiếng anh
ĐThủy

Toan
Giác

Toan
Tri

Toan
Giang(T)

Vat ly
Hùng

Chuyên1
Minh

Vat ly
Hoa(L)

Hoa hoc
Nga

Chuyên2
Vấn

Dia ly
Tiên

Toan
Giác

Toan
Tri

Toan
Giang(T)

Vat ly
Hùng

Lich su
Hà(Sử)

Vat ly
Hoa(L)

Hoa hoc
Nga

Van hoc

Sinh vat
Hiếu

Lich su
Trinh

Chuyên1
Linh(H)

Dia ly
Tiên

Tiếng anh
ĐThủy

Toan
Tri

Toan
Hiệp(T)

Van hoc
NTrang

Vat ly
ThuThi

Lich su
Thuận

Pháp
Giang(P)

Công Nghệ
Tân

Lich su
Trinh

Tiếng anh
ĐThủy

Toan
Tri

Van hoc
Ly

Dia ly
Huân

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10T1

10T2

10L

10H

10S

10TIN

10V

10A1

10A2

Phòng204

Phòng205

Phòng106

Phòng207

Phòng 206

Phòng 105

Phòng203

Phòng 201

Phòng 202

LÁI

HUY

TƯỞNG

MAI VY

LƯU HÀ

HƯƠNG

MỸ TRINH

VÂN

QUỲNH

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chuyên1
Lái

Chuyên2
Huy

Chuyên1
Tưởng

Tiếng anh
Hương(A)

Tiếng anh
Hà(A)

Van hoc
Trực

Lich su
Trinh

Chuyên1
Hạnh(A)

Toan
Cường

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên2
Huy

Toan
Cường

Vat ly
Vu_Thi

Tiếng anh
Hà(A)

Van hoc
Trực

Toan
XTín(T)

Chuyên1
Hạnh(A)

Lich su
Trinh

Vat ly
Vu_Thi

Hoa hoc
Chi

Toan
Cường

Chuyên1
Lộc

Chuyên2
Yến

Hoa hoc
Quy

Toan
XTín(T)

Toan
Trung

Sinh vat
Nguyên

Vat ly
Vu_Thi

Tin hoc
Phấn

Công Nghệ
Yến

Chuyên2
Phi

Hoa hoc
Chi

Hoa hoc
Quy

Chuyên1
Bửu

Toan
Trung

Công Nghệ
Nguyên

Hoa hoc
Quy

Van hoc
NTrang

Chuyên1
Tưởng

Van hoc
Ly

Lich su
Hòa(Sử)

Chuyên1
Hòa(Ti)

Chuyên2
Minh

Sinh vat
Yến

Vat ly
Vu_Thi

Hoa hoc
Quy

Tiếng anh
Bảo

Chuyên1
Tưởng

Vat ly
Vu_Thi

Van hoc
NTrang

Chuyên1
Hòa(Ti)

Chuyên2
Minh

Công Nghệ
Yến

Van hoc

Chuyên1
Lái

Hoa hoc
Chi

Chuyên2
ThuThi

Toan
Ngà

Tiếng anh
Hà(A)

Tiếng anh
Hương(A)

Hoa hoc
Trinh(H)

Vat ly
Thùy

Van hoc

Chuyên1
Lái

Vat ly
Đức

Van hoc
NTrang

Chuyên1
Lộc

Toan
Ngà

Toan
Triển

Tiếng anh
Bảo

Chuyên1
Hạnh(A)

Chuyên1
Vinh

Lich su
Hà(Sử)

Vat ly
Đức

 

Chuyên1
Lộc

Toan
Ngà

Toan
Triển

Toan
XTín(T)

Chuyên1
Hạnh(A)

Hoa hoc
Trinh(H)

Tin hoc
Phấn

Chuyên1
HSơn

GDCD
Nữ

Toan
Ngà

Chuyên2
Yến

Chuyên1
Hòa(Ti)

Tiếng anh
Bảo

Lich su
Trinh

Vat ly
Vu_Thi

Công Nghệ
Nguyên

Chuyên1
HSơn

Hoa hoc
Phi

Toan
Ngà

GDCD
Nữ

Lich su
Hòa(Sử)

Lich su
Trinh

Công Nghệ
Yến

Chuyên1
Vinh

Hoa hoc
Quy

Vat ly
Đức

Hoa hoc
Phi

Vat ly
Vu_Thi

Toan
Ngà

Vat ly
Thùy

Công Nghệ
Nguyên

Van hoc

Chuyên1
Vinh

Chuyên2
Triển

Công Nghệ
Hiếu

Tiếng anh
Bảo

Dia ly
Nhi

Tin hoc
Dung

Vat ly
Thùy

Sinh vat
Nguyên

Chuyên2
Tâm

Toan
Cường

Chuyên2
Triển

Tin hoc
Phấn

Tiếng anh
Bảo

 

Tin hoc
Dung

Hoa hoc
Quy

Vat ly
Thùy

Chuyên2
Tâm

Toan
Cường

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên2
Huy

Chuyên2
ThuThi

Lich su
Hòa(Sử)

Van hoc
NTrang

Chuyên1
Hòa(Ti)

Hoa hoc
Trinh(H)

Vat ly
Thùy

Toan
Cường

GDCD
Nữ

Dia ly
Nhi

Chuyên2
ThuThi

Công Nghệ
Yến

Van hoc
NTrang

Lich su
Hòa(Sử)

Chuyên1
Bửu

Toan
Huy

Hoa hoc
Trinh(H)

Van hoc
Ly

Lich su
Hà(Sử)

Sinh vat
Yến

GDCD
Nữ

Công Nghệ
Nguyên

Vat ly
Thùy

Chuyên1
Bửu

Toan
Huy

Chuyên2
ThủyTT

Van hoc
Ly

Công Nghệ
Hiếu

Tiếng anh
Bảo

Toan
Ngà

Hoa hoc
Chi

Toan
Triển

Công Nghệ
Nguyên

Tin hoc
Tấn

Chuyên2
ThủyTT

Chuyên2
Triển

Tiếng anh
Bảo

Lich su
Hà(Sử)

Toan
Ngà

Hoa hoc
Chi

Công Nghệ
Hiếu

Tin hoc
Dung

 

Tin hoc
Tấn

Dia ly
Nhi

Lich su
Hà(Sử)

Công Nghệ
Yến

Chuyên2
Phi

Dia ly
Anh(Đ)

Van hoc
Trực

Tiếng anh
Bảo

Lich su
Trinh

Công Nghệ
Nguyên

Lich su
Hà(Sử)

Hoa hoc
Chi

Hoa hoc
Phi

Công Nghệ
Yến

Chuyên1
Nguyên

Công Nghệ
Hiếu

Toan
XTín(T)

Hoa hoc
Quy

Lich su
Trinh

Tin hoc
Phấn

Tiếng anh
Bảo

Dia ly
Nhi

Sinh vat
Yến

Chuyên1
Nguyên

Sinh vat
Hiếu

Tin hoc
Dung

Toan
Trung

GDCD
Nữ

Công Nghệ
Nguyên

Van hoc
NTrang

Toan
Cường

Tiếng anh
Hương(A)

Toan
Ngà

GDCD
Nữ

Dia ly
Nhi

Van hoc

Chuyên1
Vinh

Van hoc
Ly

Van hoc
NTrang

Toan
Cường

Tiếng anh
Hương(A)

Toan
Ngà

Dia ly
Nhi

 

Van hoc

 

Sinh vat
Nguyên

Chuyên1
HSơn

Van hoc
NTrang

Van hoc
Ly

Vat ly
Vu_Thi

Toan
Lái

GDCD
Nữ

Dia ly
Nhi

Tin hoc
Tấn

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên1
HSơn

Van hoc
NTrang

Van hoc
Ly

Vat ly
Vu_Thi

Toan
Lái

Dia ly
Nhi

Tin hoc
Tấn

Van hoc

Chuyên1
Lái

GDCD
Nữ

Lich su
Hà(Sử)

Lich su
Hòa(Sử)

Công Nghệ
Nguyên

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên1
Bửu

Hoa hoc
Quy

Toan
Cường

Vat ly
Vu_Thi

Sinh vat
Hiếu

Toan
Cường

Chuyên2
Phi

Lich su
Hòa(Sử)

Tiếng anh
Hương(A)

Vat ly
Thùy

GDCD
Nữ

Dia ly
Nhi

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT