THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - NĂM HỌC 2019-2020 Trường Lương Văn Chánh

 Học kỳ  II  - Tuần 27 (Áp dụng từ ngày 04/5/2020) sau dịch covid-19*

 

LỚP        ®

12T1

12T2

12L

12H

12S

12TIN

12V

12A1

12A2

Phg. học ®

Phòng306

Phòng 307

Phòng 209

Phòng 309

Phòng 310

Phòng10

Phòng305

Phòng301

Phòng 302

GVCN    ®

THU THI

H HIỆP

K HOA

QUY

HẠNH

LƯỢM

HÙNG

NGHI

THUẬN

2

1

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

2

Vat ly
ThuThi

Tiếng anh
Hiệp(A)

Chuyên2
Hoa(L)

Chuyên1
Linh(H)

Chuyên1
Hạnh(S)

Vat ly
Lượm

Vat ly
Hùng

Van hoc
Trang

Lich su
Thuận

3

Vat ly
ThuThi

Tiếng anh
Hiệp(A)

Chuyên2
Hoa(L)

Chuyên1
Linh(H)

Lich su
Thuận

Vat ly
Lượm

Tiếng anh
Tuyến

Van hoc
Trang

Tin hoc
Phấn

4

 

Công Nghệ
Tân

 

Toan
Hiệp(T)

Toan
XTín(T)

Sinh vat
Thư

Toan
Linh(T)

Toan
Ngà

Chuyên1
Tuyến

5

 

 

 

 

 

 

Toan
Linh(T)

 

Chuyên1
Tuyến

3

1

Chuyên2
Vấn

Van hoc
Trực

Toan
Tri

Tin hoc
Phấn

Van hoc
Thơ

Van hoc
Bửu

Tiếng anh
Tuyến

GDCD
Nữ

Công Nghệ
DanhCN

2

Chuyên2
Vấn

Van hoc
Trực

Toan
Tri

GDCD
Nữ

Tiếng anh
Hương(A)

Van hoc
Bửu

Tiếng anh
Tuyến

Toan
Ngà

Van hoc
Trang

3

Tiếng anh
Hương(A)

Lich su
Hà(Sử)

Hoa hoc
Quy

Toan
Hiệp(T)

Công Nghệ
Tân

Chuyên1
Phấn

Chuyên1
Minh

Dia ly
Tiên

Van hoc
Trang

4

Lich su
Hà(Sử)

Chuyên2
Trung

Tin hoc
Phấn

Toan
Hiệp(T)

Toan
XTín(T)

Vat ly
Lượm

Chuyên1
Minh

Vat ly
Tr_Thi

 

5

Dia ly
Tiên

Chuyên2
Trung

 

 

Toan
XTín(T)

 

 

 

 

4

1

Chuyên1
Châu

Chuyên1
MSơn

Toan
Tri

Van hoc
Trực

Hoa hoc
Phi

Hoa hoc
Nga

Lich su
Hà(Sử)

Tin hoc
Phấn

Chuyên1
Tuyến

2

Dia ly
Tiên

Tin hoc
Phấn

Tiếng anh
Hà(A)

Van hoc
Trực

Hoa hoc
Phi

Hoa hoc
Nga

Hoa hoc
Trinh(H)

Toan
Ngà

Chuyên1
Tuyến

3

Hoa hoc
Nga

Dia ly
Nhi

Tiếng anh
Hà(A)

Sinh vat
Nguyên

Toan
XTín(T)

Toan
Triển

Chuyên1
Minh

Chuyên2
Tâm

GDCD
Nữ

4

Van hoc
Minh

Van hoc
Trực

GDCD
Nữ

Tiếng anh
Hà(A)

Toan
XTín(T)

Toan
Triển

Toan
Linh(T)

Chuyên2
Tâm

Toan
Nha

5

Van hoc
Minh

Hoa hoc
Linh(H)

Dia ly
Nhi

 

Chuyên1
Hạnh(S)

 

Toan
Linh(T)

 

Toan
Nha

5

1

Hoa hoc
Nga

Dia ly
Nhi

Toan
Tri

Công Nghệ
DanhCN

Dia ly
Anh(Đ)

Tiếng anh
Hương(A)

Tin hoc
Phấn

Lich su
Thuận

Toan
Nha

2

Tin hoc
Phấn

GDCD
Tín(CD)

Toan
Tri

Vat ly
Hoa(L)

Tiếng anh
Hương(A)

Hoa hoc
Nga

Toan
Linh(T)

Hoa hoc
Trinh(H)

Toan
Nha

3

Công Nghệ
DanhCN

Vat ly
Dũng

Van hoc
Bửu

Vat ly
Hoa(L)

Tiếng anh
Hương(A)

Toan
Triển

Chuyên1
Minh

Vat ly
Tr_Thi

Van hoc
Trang

4

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên2
Trung

Chuyên1
Tr_Thi

Van hoc
Trực

GDCD
Nữ

Công Nghệ
DanhCN

Chuyên1
Minh

Toan
Ngà

Sinh vat
Nguyên

5

Van hoc
Minh

 

Chuyên1
Tr_Thi

Tiếng anh
Hà(A)

 

GDCD
Nữ

 

Toan
Ngà

Hoa hoc
Trinh(H)

6

1

Chuyên1
Châu

Hoa hoc
Linh(H)

Tiếng anh
Hà(A)

Vat ly
Hoa(L)

Tin hoc
Phấn

Dia ly
Anh(Đ)

Dia ly
Huân

Công Nghệ
Tân

Chuyên1
Tuyến

2

Chuyên1
Châu

Hoa hoc
Linh(H)

Lich su
Hà(Sử)

Tiếng anh
Hà(A)

Van hoc
Thơ

Dia ly
Anh(Đ)

Dia ly
Huân

Dia ly
Tiên

Chuyên2
Hạnh(A)

3

GDCD
Tín(CD)

Vat ly
Dũng

Dia ly
Nhi

Chuyên2
Nga

Van hoc
Thơ

Tiếng anh
Hương(A)

Công Nghệ
Tân

Hoa hoc
Trinh(H)

Toan
Nha

4

Hoa hoc
Nga

Vat ly
Dũng

Công Nghệ
DanhCN

Dia ly
Nhi

 

Tiếng anh
Hương(A)

GDCD
Nữ

Chuyên1
Nghi

Dia ly
Anh(Đ)

5

 

 

Sinh vat
Thư

 

 

 

 

Chuyên1
Nghi

 

7

1

Sinh vat
Yến

Chuyên1
MSơn

Van hoc
Bửu

Dia ly
Nhi

Hoa hoc
Phi

Toan
Triển

Hoa hoc
Trinh(H)

Van hoc
Trang

Vat ly
Thùy

2

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên1
MSơn

Van hoc
Bửu

Lich su
Hòa(Sử)

Dia ly
Anh(Đ)

Toan
Triển

Sinh vat
Yến

Sinh vat
Hiếu

Vat ly
Thùy

3

Chuyên2
Vấn

Tiếng anh
Hiệp(A)

Hoa hoc
Quy

Toan
Hiệp(T)

Vat ly
Đức

Van hoc
Bửu

Lich su
Hà(Sử)

Chuyên1
Nghi

Hoa hoc
Trinh(H)

4

Vat ly
ThuThi

Sinh vat
Hạnh(S)

Hoa hoc
Quy

Toan
Hiệp(T)

Vat ly
Đức

Lich su
Thuận

Vat ly
Hùng

Chuyên1
Nghi

Dia ly
Anh(Đ)

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT