Tuan 4 Buoi Sang 2020-2021_LVC.doc

LỚP        ®

12T1

12T2

12L

12H

12S

12TIN

12V

12A1

12A2

Phg. học ®

Phòng306

Phòng 307

Phòng 209

Phòng 309

Phòng 310

Phòng104

Phòng305

Phòng301

Phòng 302

GVCN    ®

LÁI

QUY

TƯỞNG

LƯỢM

HÙNG

HIỆP(T)

QTRANG

HẠNH(AV)

NGÀ

2

1

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

2

Chuyên1
Lái

Hoa hoc
Quy

Chuyên1
Tưởng

Vat ly
Lượm

Vat ly
Hùng

Toan
Hiệp(T)

Chuyên2
Trang

Chuyên1
Hạnh(A)

Toan
Ngà

3

Chuyên1
Lái

Hoa hoc
Quy

Chuyên1
Tưởng

Vat ly
Lượm

Van hoc
NTrang

Toan
Hiệp(T)

Chuyên2
Trang

Chuyên1
Hạnh(A)

Toan
Ngà

4

Tin hoc
Dung

GDCD
Nữ

Công Nghệ
DanhCN

Toan
Nha

Van hoc
NTrang

Vat ly
Tưởng

Vat ly
Thùy

Lich su
Hà(Sử)

Chuyên1
Hiệp(A)

5

Vat ly
Lượm

 

Tin hoc
Dung

Toan
Nha

 

Vat ly
Tưởng

Sinh vat
Nguyên

Lich su
Hà(Sử)

Chuyên1
Hiệp(A)

3

1

Van hoc
Thơ

Chuyên2
Huy

Tiếng anh
Vinh

Van hoc
Trực

Toan
Trung

Công Nghệ
DanhCN

Dia ly
Tiên

Hoa hoc
Linh(H)

Van hoc
Bửu

2

Van hoc
Thơ

Chuyên2
Huy

Tin hoc
Dung

Van hoc
Trực

Công Nghệ
DanhCN

Sinh vat
Hiếu

Tiếng anh
Hiệp(A)

Hoa hoc
Linh(H)

Van hoc
Bửu

3

Tiếng anh
Tâm

Sinh vat
Hiếu

GDCD
Tín(CD)

Dia ly
Anh(Đ)

GDCD
Nữ

Hoa hoc
Quy

Chuyên1
Bửu

Van hoc
Minh

Chuyên1
Hiệp(A)

4

Tiếng anh
Tâm

Công Nghệ
Tân

Sinh vat
Nguyên

Lich su
Hà(Sử)

Van hoc
NTrang

Vat ly
Tưởng

Chuyên1
Bửu

Dia ly
Huân

Chuyên1
Hiệp(A)

5

 

Van hoc
Bửu

Chuyên1
Tưởng

Toan
Nha

Dia ly
Anh(Đ)

 

 

Vat ly
Thùy

Lich su
Hà(Sử)

4

1

Hoa hoc
Nga

Hoa hoc
Quy

Toan
XTín(T)

GDCD
Tín(CD)

Toan
Trung

Dia ly
Tiên

Lich su
Trinh

Toan
Triển

Dia ly
Huân

2

Công Nghệ
DanhCN

Chuyên2
Huy

Toan
XTín(T)

Chuyên2
Nga

Toan
Trung

Hoa hoc
Quy

Lich su
Trinh

Toan
Triển

Sinh vat
Hạnh(S)

3

Vat ly
Lượm

Lich su
Trinh

Hoa hoc
Nga

Toan
Nha

Lich su
Hà(Sử)

Hoa hoc
Quy

Toan
Huy

Van hoc
Minh

Công Nghệ
DanhCN

4

Vat ly
Lượm

Tiếng anh
Tâm

Van hoc
Trang

Toan
Nha

 

Toan
Hiệp(T)

Toan
Huy

Van hoc
Minh

Chuyên2
Linh(A)

5

 

Tiếng anh
Tâm

Van hoc
Trang

 

 

 

 

 

Chuyên2
Linh(A)

5

1

Van hoc
Thơ

Dia ly
Tiên

Hoa hoc
Nga

Tin hoc
Hòa(Ti)

Chuyên1
Thư

Tiếng anh
Vinh

Tiếng anh
Hiệp(A)

Tin hoc
Dung

Toan
Ngà

2

GDCD
Nữ

Chuyên1
HSơn

Tiếng anh
Vinh

Tin hoc
Hòa(Ti)

Hoa hoc
Nga

Sinh vat
Hiếu

Tiếng anh
Hiệp(A)

Sinh vat
Thư

Tin hoc
Dung

3

Sinh vat
Thư

Chuyên1
HSơn

Dia ly
Tiên

Van hoc
Trực

Tin hoc
Dung

Chuyên1
Hòa(Ti)

Hoa hoc
Nga

Toan
Triển

GDCD
Nữ

4

Sinh vat
Thư

Lich su
Trinh

Van hoc
Trang

Tiếng anh
Vinh

Toan
Trung

Van hoc
Thơ

Chuyên1
Bửu

GDCD
Nữ

Hoa hoc
Nga

5

Hoa hoc
Nga

 

Toan
XTín(T)

Tiếng anh
Vinh

Toan
Trung

 

Tin hoc
Hòa(Ti)

Chuyên2
Nghi

Van hoc
Bửu

6

1

Chuyên2
Triển

Vat ly
ThuThi

Tiếng anh
Vinh

Công Nghệ
Tân

Tin hoc
Dung

Lich su
Trinh

Toan
Huy

Vat ly
Thùy

Vat ly
Hoa(L)

2

Chuyên2
Triển

Vat ly
ThuThi

Sinh vat
Nguyên

Chuyên1
Quy

Tiếng anh
Vinh

Lich su
Trinh

Toan
Huy

Công Nghệ
Tân

Vat ly
Hoa(L)

3

Tiếng anh
Tâm

Sinh vat
Hiếu

Lich su
Hòa(Sử)

Chuyên1
Quy

Tiếng anh
Vinh

Van hoc
Thơ

Công Nghệ
Tân

Tin hoc
Dung

Sinh vat
Hạnh(S)

4

Hoa hoc
Nga

Tin hoc
Hòa(Ti)

Toan
XTín(T)

Tiếng anh
Vinh

Chuyên1
Thư

GDCD
Nữ

Dia ly
Tiên

Chuyên1
Hạnh(A)

Tin hoc
Dung

5

Tin hoc
Dung

Tin hoc
Hòa(Ti)

Toan
XTín(T)

 

Hoa hoc
Nga

Tiếng anh
Vinh

GDCD
Nữ

Chuyên1
Hạnh(A)

 

7

1

Dia ly
Anh(Đ)

Tiếng anh
Tâm

Hoa hoc
Nga

Sinh vat
Hạnh(S)

Lich su
Hà(Sử)

Van hoc
Thơ

Tin hoc
Hòa(Ti)

Chuyên2
Nghi

Toan
Ngà

2

Lich su
Trinh

Van hoc
Bửu

Chuyên2
ThuThi

Sinh vat
Hạnh(S)

Hoa hoc
Nga

Tiếng anh
Vinh

Sinh vat
Nguyên

Toan
Triển

Toan
Ngà

3

Lich su
Trinh

Van hoc
Bửu

Chuyên2
ThuThi

Vat ly
Lượm

Tiếng anh
Vinh

Toan
Hiệp(T)

Hoa hoc
Nga

Toan
Triển

Lich su
Hà(Sử)

4

Chuyên2
Triển

Vat ly
ThuThi

Lich su
Hòa(Sử)

Lich su
Hà(Sử)

Vat ly
Hùng

Toan
Hiệp(T)

Vat ly
Thùy

Sinh vat
Thư

Hoa hoc
Nga

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 

11T1

11T2

11L

11H

11 S

11TIN

11V

11A1

11A2

Phòng 06

Phòng 07

Phòng 08

Phòng09

Phòng 10

Phòng 05

Phòng 04

Phòng 02

Phòng 03

THÙY

GIANG(P)

ĐỨC

DANH(CN)

HÒA(SƯ)

ANH

QUỲNH

GIANG(T)

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Vat ly
Thùy

Pháp
Giang(P)

Chuyên1
Đức

Van hoc

Công Nghệ
DanhCN

Lich su
Hòa(Sử)

Dia ly
Anh(Đ)

Pháp
Quỳnh

Toan
Tri

Chuyên2
Tri

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên1
Đức

Van hoc

Hoa hoc
Chi

Vat ly
Thùy

Dia ly
Anh(Đ)

Công Nghệ
DanhCN

Chuyên1
Hà(A)

Công Nghệ
Tân

Vat ly
Lượm

Toan
Lái

Tiếng anh
Hà(A)

Tdai
Hiệp(T)

Van hoc
Ly

Chuyên2
Trực

Van hoc
Thi(V)

Chuyên2
Vinh

Công Nghệ
Tân

Chuyên2
XTín(T)

Tiếng anh
Hà(A)

Công Nghệ
DanhCN

Tdai
Hiệp(T)

Van hoc
Ly

Chuyên2
Trực

Van hoc
Thi(V)

Chuyên2
Vinh

Hoa hoc
T Lê

Sinh vat
Thư

Tiếng anh
Hà(A)

Vat ly
Hùng

Tiếng anh
Hạnh(A)

Công Nghệ
Tân

Sinh vat
Hiếu

Chuyên1
Linh(A)

Hoa hoc
Phi

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên2
XTín(T)

Van hoc
Thi(V)

Vat ly
Hùng

Tiếng anh
Hạnh(A)

Sinh vat
Thư

GDCD
Tín(CD)

Chuyên1
Linh(A)

Hoa hoc
Phi

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên2
XTín(T)

Van hoc
Thi(V)

Công Nghệ
DanhCN

Dia ly
Tiên

Vat ly
Thùy

Chuyên2
Trực

Tin hoc
Tường

Công Nghệ
Tân

Tin hoc
Tường

Van hoc
Trực

Dia ly
Anh(Đ)

Toan
Cường

Hoa hoc
Chi

Vat ly
Thùy

Toan
Nha

Sinh vat
Hiếu

Dia ly
Tiên

Van hoc
NTrang

Van hoc
Trực

Công Nghệ
Tân

Toan
Cường

Hoa hoc
Chi

Chuyên1
Tường

 

GDCD
Tín(CD)

 

Sinh vat
Tuyết

Chuyên1
Vấn

Van hoc
Thi(V)

Van hoc

Chuyên1
Hiếu

Tiếng anh
Hương(A)

Toan
Nha

Chuyên2
Vinh

Chuyên1
Hà(A)

Sinh vat
Tuyết

Chuyên1
Vấn

Van hoc
Thi(V)

Van hoc

Chuyên1
Hiếu

GDCD
Tín(CD)

Toan
Nha

Dia ly
Tiên

Chuyên1
Hà(A)

GDCD
Tín(CD)

Hoa hoc
Chi

Sinh vat
Thư

Dia ly
Tiên

Van hoc
NTrang

Toan
Triển

Vat ly
Đức

Hoa hoc
Lộc

Công Nghệ
Tân

Chuyên1
HSơn

Sinh vat
Thư

Công Nghệ
Tân

Tiếng anh
Hà(A)

Van hoc
NTrang

Toan
Triển

Vat ly
Đức

Hoa hoc
Lộc

Van hoc
Ly

Chuyên1
HSơn

Vat ly
Lượm

Chuyên1
Đức

Chuyên1
Lộc

Tdai
Hiệp(T)

Sinh vat
Thư

Công Nghệ
Tân

Toan
Cường

Van hoc
Ly

Chuyên1
HSơn

Lich su
Hòa(Sử)

Toan
Lái

GDCD
Tín(CD)

Vat ly
Lượm

Hoa hoc
T Lê

Tin hoc
Tường

Sinh vat
Hiếu

Toan
Tri

Hoa hoc
T Lê

GDCD
Tín(CD)

Toan
Lái

Tin hoc
Tường

Vat ly
Lượm

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên1
Thơ

Chuyên1
Linh(A)

Toan
Tri

Hoa hoc
T Lê

Tin hoc
Tường

Hoa hoc
Trúc

Toan
Cường

Lich su
Hòa(Sử)

Tiếng anh
Hương(A)

Sinh vat
Hiếu

Chuyên1
Linh(A)

GDCD
Tín(CD)

Lich su
Hòa(Sử)

Van hoc
Trực

GDCD
Tín(CD)

Chuyên1
Lộc

Tin hoc
Tường

Toan
Triển

Tiếng anh
Linh(A)

Toan
Cường

Van hoc
Ly

 

Van hoc
Trực

Tin hoc
Tường

Chuyên1
Lộc

GDCD
Tín(CD)

Toan
Triển

Tiếng anh
Linh(A)

Toan
Cường

Van hoc
Ly

Van hoc
NTrang

Công Nghệ
DanhCN

Hoa hoc
Trúc

Sinh vat
Hiếu

QHinh
XTín(T)

Hoa hoc
T Lê

Chuyên1
Thơ

Toan
Cường

Sinh vat
Tuyết

Van hoc
NTrang

Công Nghệ
DanhCN

Hoa hoc
Trúc

Sinh vat
Hiếu

QHinh
XTín(T)

Hoa hoc
T Lê

Chuyên1
Thơ

Toan
Cường

Sinh vat
Tuyết

Vat ly
Thùy

Tiếng anh
Hương(A)

Sinh vat
Thư

Toan
Cường

Chuyên2
Tuyết

Toan
Triển

Hoa hoc
Trinh(H)

Van hoc
Thi(V)

Tin hoc
Tường

Dia ly
Anh(Đ)

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên2
Hùng

Toan
Cường

Chuyên2
Tuyết

Chuyên1
Tường

Lich su
Hòa(Sử)

Van hoc
Thi(V)

Vat ly
Thùy

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên1
Vấn

Chuyên2
Hùng

Chuyên2
Trúc

 

Chuyên1
Tường

Lich su
Hòa(Sử)

Vat ly
Vu_Thi

Vat ly
Thùy

Chuyên2
Tri

Hoa hoc
Chi

Toan
Lái

Tiếng anh
Hà(A)

Van hoc
NTrang

Công Nghệ
Tân

Tiếng anh
Linh(A)

Chuyên2
Vinh

Lich su
Thuận

Chuyên2
Tri

Hoa hoc
Chi

Toan
Lái

Chuyên2
Trúc

Van hoc
NTrang

Dia ly
Anh(Đ)

Công Nghệ
Tân

Lich su
Thuận

Chuyên1
Hà(A)

Vat ly
Thùy

Dia ly
Anh(Đ)

Lich su
Hòa(Sử)

Vat ly
Hùng

Công Nghệ
DanhCN

Van hoc
Ly

Toan
Nha

Vat ly
Vu_Thi

Toan
Tri

Van hoc
NTrang

Vat ly
Lượm

Tiếng anh
Hà(A)

Lich su
Thuận

Tiếng anh
Hạnh(A)

Van hoc
Ly

Hoa hoc
Trinh(H)

Công Nghệ
DanhCN

Toan
Tri

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10T1

10T2

10L

10H

10S

10TIN

10V

10A1

10A2

Phòng204

Phòng205

Phòng206

Phòng207

Phòng 106

Phòng 105

Phòng203

Phòng 201

Phòng 202

THUTHI

ÁI TRINH

K.HOA

MAI VY

NHA

THU HÀ

THUẬN

VÂN

VŨ THI

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Vat ly
ThuThi

Hoa hoc
Trinh(H)

Chuyên2
Hoa(L)

Tin hoc
Dung

Toan
Nha

Lich su
Hà(Sử)

Lich su
Thuận

Pháp
Vân

Vat ly
Vu_Thi

Vat ly
ThuThi

Hoa hoc
Trinh(H)

Tiếng anh
Tuyến

Lich su
Hà(Sử)

Toan
Nha

Hoa hoc
Phi

Tin hoc
Dung

Pháp
Vân

Vat ly
Vu_Thi

Tin hoc
Phấn

Sinh vat
Hạnh(S)

QHinh
Triển

Chuyên2
Chi

Tiếng anh
Hương(A)

Vat ly
Vu_Thi

Toan
Ngà

Công Nghệ
Nguyên

Pháp
Vy(P)

Tin hoc
Phấn

GDCD
Nữ

QHinh
Triển

Chuyên2
Chi

Tiếng anh
Hương(A)

Pháp
Vân

Toan
Ngà

Chuyên2
Tâm

Sinh vat
Hạnh(S)

Chuyên1
Châu

Vat ly
Vu_Thi

Chuyên2
Hoa(L)

Toan
Hiệp(T)

Tin hoc
Hòa(Ti)

GDCD
Nữ

Chuyên1
Minh

Toan
Cường

Chuyên1
Tuyến

Chuyên1
Châu

Vat ly
Vu_Thi

Tdai
Trung

Toan
Hiệp(T)

Tin hoc
Hòa(Ti)

Toan
Cường

Chuyên1
Minh

Vat ly
Dũng

Chuyên1
Tuyến

Hoa hoc
Phi

Chuyên1
Trung

Tiếng anh
Tuyến

Chuyên2
Chi

Chuyên2
Nguyên

Toan
Cường

Vat ly
Vu_Thi

Vat ly
Dũng

Tin hoc
Dung

GDCD
Nữ

Chuyên1
Trung

Van hoc
Ly

Tiếng anh
Hương(A)

Vat ly
Dũng

Vat ly
Vu_Thi

Sinh vat
Tuyết

Tin hoc
Dung

Toan
Ngà

 

Tiếng anh
Hiệp(A)

Van hoc
Ly

 

Vat ly
Dũng

Vat ly
Vu_Thi

Công Nghệ
Tuyết

Tin hoc
Dung

Toan
Ngà

Hoa hoc
Phi

Tin hoc
Phấn

Dia ly
Nhi

Chuyên1
Linh(H)

GDCD
Nữ

Công Nghệ
Hạnh(S)

Chuyên1
Minh

Hoa hoc
T Lê

Chuyên1
Tuyến

Hoa hoc
Phi

Tin hoc
Phấn

Dia ly
Nhi

Chuyên1
Linh(H)

Tiếng anh
Hương(A)

Van hoc
Ly

Chuyên1
Minh

Hoa hoc
T Lê

Chuyên1
Tuyến

Chuyên2
Vấn

Van hoc

Chuyên1
Tr_Thi

Dia ly
Nhi

Hoa hoc
Trinh(H)

Van hoc
Ly

Tiếng anh
Hương(A)

Toan
Cường

GDCD
Nữ

Tiếng anh
Tuyến

Chuyên2
MSơn

Chuyên1
Tr_Thi

Dia ly
Nhi

Hoa hoc
Trinh(H)

Tiếng anh
Nghi

Toan
Ngà

Toan
Cường

Công Nghệ
Hạnh(S)

Tiếng anh
Tuyến

Chuyên2
MSơn

Hoa hoc
Trinh(H)

Vat ly
Tr_Thi

Công Nghệ
Hạnh(S)

Tiếng anh
Nghi

Toan
Ngà

Van hoc

Pháp
Vy(P)

Chuyên1
Châu

Chuyên1
Trung

Lich su
Trinh

Tiếng anh
Hương(A)

Van hoc
Bửu

Toan
Cường

GDCD
Nữ

Van hoc

Dia ly
ThanhtThu

Chuyên1
Châu

Chuyên1
Trung

Hoa hoc
Trinh(H)

Van hoc
Trang

Van hoc
Bửu

Toan
Cường

Hoa hoc
Trúc

Van hoc

Dia ly
ThanhtThu

Van hoc
Ly

Lich su
Thuận

Tdai
Trung

Van hoc
Trang

Lich su
Trinh

Dia ly
Nhi

Chuyên2
Thi(V)

Chuyên1
Nghi

Van hoc

Lich su
Thuận

Tiếng anh
Hiệp(A)

Tin hoc
Hòa(Ti)

Công Nghệ
Tuyết

Pháp
Vy(P)

Chuyên1
Phấn

Chuyên2
Thi(V)

Chuyên1
Nghi

Tin hoc
Dung

Dia ly
Nhi

Tiếng anh
Hiệp(A)

 

Sinh vat
Tuyết

Pháp
Vy(P)

Chuyên1
Phấn

Tin hoc
Dung

 

 

Van hoc
Ly

Chuyên2
MSơn

Hoa hoc
Trinh(H)

GDCD
Nữ

Chuyên1
Hạnh(S)

Chuyên1
Phấn

Dia ly
Nhi

Dia ly
ThanhtThu

Van hoc

Van hoc
Ly

Hoa hoc
Trinh(H)

GDCD
Nữ

Tin hoc
Dung

Chuyên1
Hạnh(S)

Chuyên1
Phấn

Dia ly
Nhi

Dia ly
ThanhtThu

Van hoc

Chuyên2
Vấn

Dia ly
Nhi

Tin hoc
Hòa(Ti)

Vat ly
Tr_Thi

Chuyên2
Nguyên

Van hoc
Ly

Pháp
Vân

GDCD
Nữ

Lich su
Trinh

Chuyên2
Vấn

Vat ly
Vu_Thi

Công Nghệ
Nguyên

Vat ly
Tr_Thi

Dia ly
Nhi

Sinh vat
Hạnh(S)

Pháp
Vân

Chuyên2
Tâm

Hoa hoc
Trúc

Công Nghệ
Nguyên

 

Chuyên1
Tr_Thi

Chuyên1
Linh(H)

Dia ly
Nhi

Pháp
Vân

Chuyên2
Thi(V)

Toan
Cường

Chuyên2
Tâm

Vat ly
ThuThi

Van hoc

Sinh vat
Nguyên

Toan
Hiệp(T)

Toan
Nha

Hoa hoc
Phi

Tiếng anh
Hương(A)

Lich su
Trinh

Hoa hoc
Trúc

Dia ly
Nhi

Van hoc

Van hoc
Ly

Toan
Hiệp(T)

Toan
Nha

Hoa hoc
Phi

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên1
Nghi

Chuyên2
Tâm

Sinh vat
Nguyên

Công Nghệ
Hạnh(S)

Tiếng anh
Tuyến

Tiếng anh
Hương(A)

Hoa hoc
Trinh(H)

Dia ly
Nhi

Hoa hoc
Trúc

Chuyên1
Nghi

Toan
Ngà

Tiếng anh
Tuyến

Dia ly
Nhi

Chuyên2
Hoa(L)

Van hoc
Trang

Van hoc
Bửu

Tiếng anh
Nghi

Vat ly
Vu_Thi

Sinh vat
Nguyên

Toan
Ngà

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT