THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - NĂM HỌC 2020-2021 Trường Lương Văn Chánh

 Học kỳ  II  - Tuần 19 (Áp dụng từ ngày 11/01/2021)

 

LỚP        ®

12T1

12T2

12L

12H

12S

12TIN

12V

12A1

12A2

Phg. học ®

Phòng306

Phòng 307

Phòng 209

Phòng 309

Phòng 310

Phòng104

Phòng305

Phòng301

Phòng 302

GVCN    ®

LÁI

QUY

TƯỞNG

LƯỢM

HÙNG

HIỆP(T)

QTRANG

HẠNH(AV)

NGÀ

2

1

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

2

Chuyên1
Lái

Hoa hoc
Quy

Chuyên1
Tưởng

Vat ly
Lượm

Vat ly
Hùng

Toan
Hiệp(T)

Chuyên2
Trang

Chuyên1
Hạnh(A)

Toan
Ngà

3

Chuyên1
Lái

Hoa hoc
Quy

Lich su
Hòa(Sử)

Công Nghệ
Tân

Van hoc
NTrang

Toan
Hiệp(T)

Chuyên2
Trang

Chuyên1
Hạnh(A)

Toan
Ngà

4

Vat ly
Lượm

Lich su
Hà(Sử)

Công Nghệ
DanhCN

Toan
Nha

Van hoc
NTrang

Van hoc
Thơ

Vat ly
Thùy

Công Nghệ
Tân

GDCD
Nữ

5

Vat ly
Lượm

 

Sinh vat
Hạnh(S)

Toan
Nha

Lich su
Hà(Sử)

 

Công Nghệ
Tân

Sinh vat
Thư

 

3

1

Van hoc
Thơ

GDCD
Nữ

Dia ly
Tiên

Van hoc
Trực

Dia ly
Anh(Đ)

Công Nghệ
DanhCN

Lich su
Trinh

Hoa hoc
Linh(H)

Dia ly
ThanhtThu

2

Van hoc
Thơ

Tiếng anh
Tâm

Dia ly
Tiên

Van hoc
Trực

Dia ly
Anh(Đ)

Sinh vat
Hiếu

Lich su
Trinh

Hoa hoc
Linh(H)

Dia ly
ThanhtThu

3

Dia ly
Anh(Đ)

Tiếng anh
Tâm

Toan
XTín(T)

Toan
Nha

GDCD
Nữ

Toan
Hiệp(T)

Chuyên1
Bửu

Van hoc
Minh

Chuyên1
Hiệp(A)

4

Tiếng anh
Tâm

Chuyên2
Huy

Toan
XTín(T)

Toan
Nha

Van hoc
NTrang

GDCD
Nữ

Chuyên1
Bửu

Dia ly
Huân

Chuyên1
Hiệp(A)

5

 

 

 

 

Toan
Trung

 

Toan
Huy

 

Van hoc
Bửu

4

1

Công Nghệ
DanhCN

Dia ly
Nhi

Toan
XTín(T)

Tiếng anh
Vinh

Toan
Trung

Chuyên1
Hòa(Ti)

Tiếng anh
Hiệp(A)

Toan
Triển

Chuyên2
Linh(A)

2

Tiếng anh
Tâm

Dia ly
Nhi

Toan
XTín(T)

Tin hoc
Hòa(Ti)

Toan
Trung

Vat ly
Tưởng

Tiếng anh
Hiệp(A)

Toan
Triển

Tin hoc
Dung

3

Vat ly
Lượm

Chuyên1
HSơn

Chuyên1
Tưởng

Sinh vat
Hạnh(S)

Tin hoc
Dung

Hoa hoc
Quy

Sinh vat
Hiếu

Dia ly
Huân

Chuyên1
Hiệp(A)

4

Hoa hoc
Nga

Công Nghệ
Tân

Van hoc
Trang

Vat ly
Lượm

 

Hoa hoc
Quy

Toan
Huy

Van hoc
Minh

Chuyên1
Hiệp(A)

5

Sinh vat
Thư

 

Van hoc
Trang

 

 

 

Toan
Huy

Van hoc
Minh

Hoa hoc
Nga

5

1

Van hoc
Thơ

Hoa hoc
Quy

Hoa hoc
Nga

Sinh vat
Hạnh(S)

Chuyên1
Thư

Dia ly
Tiên

Tiếng anh
Hiệp(A)

Toan
Triển

Chuyên2
Linh(A)

2

Hoa hoc
Nga

Chuyên1
HSơn

Tiếng anh
Vinh

Vat ly
Lượm

Chuyên1
Thư

Lich su
Trinh

Dia ly
Tiên

Chuyên2
Hiệp(A)

Sinh vat
Hạnh(S)

3

Tin hoc
Dung

Chuyên1
HSơn

Tiếng anh
Vinh

Van hoc
Trực

Hoa hoc
Nga

Van hoc
Thơ

GDCD
Nữ

Chuyên2
Hiệp(A)

Van hoc
Bửu

4

 

Sinh vat
Hiếu

Van hoc
Trang

Tiếng anh
Vinh

Toan
Trung

Van hoc
Thơ

Hoa hoc
Nga

GDCD
Nữ

Van hoc
Bửu

5

 

Van hoc
Bửu

 

Chuyên2
Nga

Toan
Trung

Tiếng anh
Vinh

 

 

 

6

1

Chuyên2
Triển

Sinh vat
Hiếu

Hoa hoc
Nga

Dia ly
Nhi

Công Nghệ
DanhCN

Hoa hoc
Quy

Toan
Huy

Sinh vat
Thư

Vat ly
Hoa(L)

2

Chuyên2
Triển

Tin hoc
Hòa(Ti)

Hoa hoc
Nga

Chuyên1
Quy

Tiếng anh
Vinh

Sinh vat
Hiếu

Toan
Huy

Vat ly
Thùy

Vat ly
Hoa(L)

3

GDCD
Nữ

Chuyên2
Huy

Toan
XTín(T)

Chuyên1
Quy

Tiếng anh
Vinh

Vat ly
Tưởng

Sinh vat
Hiếu

Vat ly
Thùy

Toan
Ngà

4

Hoa hoc
Nga

Vat ly
ThuThi

Sinh vat
Hạnh(S)

Tiếng anh
Vinh

 

Vat ly
Tưởng

Tin hoc
Hòa(Ti)

Chuyên1
Hạnh(A)

Công Nghệ
DanhCN

5

Sinh vat
Thư

Vat ly
ThuThi

Tin hoc
Hòa(Ti)

 

 

Tiếng anh
Vinh

 

Chuyên1
Hạnh(A)

Sinh vat
Hạnh(S)

7

1

Dia ly
Anh(Đ)

Tiếng anh
Tâm

Tiếng anh
Vinh

GDCD
Tín(CD)

Hoa hoc
Nga

Dia ly
Tiên

Chuyên1
Bửu

Tin hoc
Hòa(Ti)

Toan
Ngà

2

Tiếng anh
Tâm

Van hoc
Bửu

Chuyên2
ThuThi

Lich su
Hà(Sử)

Hoa hoc
Nga

Tiếng anh
Vinh

Dia ly
Tiên

Toan
Triển

Toan
Ngà

3

Lich su
Trinh

Van hoc
Bửu

Chuyên2
ThuThi

Dia ly
Nhi

Tiếng anh
Vinh

Toan
Hiệp(T)

Hoa hoc
Nga

Toan
Triển

Lich su
Hà(Sử)

4

Chuyên1
Lái

Vat ly
ThuThi

GDCD
Tín(CD)

Toan
Nha

Vat ly
Hùng

Toan
Hiệp(T)

Vat ly
Thùy

Lich su
Hà(Sử)

Hoa hoc
Nga

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11T1

11T2

11L

11H

11 S

11TIN

11V

11A1

11A2

Phòng 06

Phòng 07

Phòng 08

Phòng09

Phòng 10

Phòng 05

Phòng 04

Phòng 02

Phòng 03

THÙY

GIANG(P)

ĐỨC

DANH(CN)

HÒA(SƯ)

ANH

QUỲNH

TÂM TRI(T)

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Vat ly
Thùy

Pháp
Giang(P)

Chuyên1
Đức

Van hoc

Công Nghệ
DanhCN

Lich su
Hòa(Sử)

Dia ly
Anh(Đ)

Pháp
Quỳnh

Toan
Tri

Pháp
Giang(P)

Van hoc
Trực

Dia ly
Anh(Đ)

GDCD
Tín(CD)

Hoa hoc
Chi

Vat ly
Thùy

Pháp
Quỳnh

Công Nghệ
DanhCN

Chuyên2
Vinh

Dia ly
Anh(Đ)

Van hoc
Trực

Toan
Lái

Vat ly
Hùng

Tiếng anh
Hạnh(A)

 

GDCD
Tín(CD)

Van hoc
Thi(V)

Chuyên2
Vinh

Van hoc
NTrang

Chuyên2
XTín(T)

Toan
Lái

Vat ly
Hùng

GDCD
Tín(CD)

 

Chuyên2
Trực

Chuyên2
Vinh

 

Vat ly
Thùy

Chuyên2
XTín(T)

Tiếng anh
Hà(A)

Van hoc

Pháp
Quỳnh

Van hoc
Ly

Sinh vat
Hiếu

Toan
Cường

Hoa hoc
Phi

Vat ly
Thùy

Chuyên2
XTín(T)

Tiếng anh
Hà(A)

Van hoc

Van hoc
NTrang

Van hoc
Ly

Pháp
Quỳnh

Toan
Cường

Hoa hoc
Phi

Tiếng anh
Hương(A)

Hoa hoc
Chi

Công Nghệ
DanhCN

Dia ly
Tiên

Van hoc
NTrang

Vat ly
Thùy

Chuyên2
Trực

Pháp
Quỳnh

Toan
Tri

Chuyên2
Tri

Công Nghệ
DanhCN

Hoa hoc
Phi

Pháp
Quỳnh

Hoa hoc
Chi

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên2
Trực

Tin hoc
Hòa(Ti)

Dia ly
Tiên

Chuyên2
Tri

 

Hoa hoc
Phi

Pháp
Quỳnh

Dia ly
Tiên

 

Toan
Nha

Tin hoc
Hòa(Ti)

 

Chuyên1
HSơn

Chuyên1
Vấn

Van hoc
Thi(V)

Toan
Cường

Chuyên1
Hiếu

Vat ly
Thùy

Toan
Nha

Vat ly
Tưởng

Chuyên1
Hà(A)

Chuyên1
HSơn

Chuyên1
Vấn

Van hoc
Thi(V)

Toan
Cường

Chuyên1
Hiếu

Công Nghệ
DanhCN

Toan
Nha

Chuyên1
Linh(A)

Chuyên1
Hà(A)

Tiếng anh
Hương(A)

Tin hoc
Tường

Sinh vat
Thư

Tiếng anh
Hà(A)

Tin hoc
Hòa(Ti)

Toan
Triển

Vat ly
Đức

Chuyên1
Linh(A)

Van hoc
Ly

Tin hoc
Tường

Sinh vat
Thư

Hoa hoc
Phi

Tiếng anh
Hà(A)

Tin hoc
Hòa(Ti)

Tiếng anh
Hương(A)

Vat ly
Đức

Hoa hoc
Linh(H)

Toan
Tri

Công Nghệ
Tân

Vat ly
Lượm

Chuyên1
Đức

 

Pháp
Quỳnh

Van hoc
Ly

Tin hoc
Tường

Hoa hoc
Linh(H)

Toan
Tri

Chuyên1
HSơn

Tiếng anh
Hương(A)

Tiếng anh
Hà(A)

Lich su
Thuận

Van hoc
NTrang

Hoa hoc
T Lê

Toan
Nha

Sinh vat
Hiếu

Tin hoc
Tường

Hoa hoc
T Lê

Tiếng anh
Hương(A)

Lich su
Thuận

Sinh vat
Hiếu

Toan
XTín(T)

Toan
Triển

Chuyên1
Thơ

Chuyên1
Linh(A)

Chuyên1
Hà(A)

Sinh vat
Hiếu

Vat ly
Lượm

Toan
Lái

Chuyên1
Lộc

Toan
XTín(T)

Toan
Triển

Tin hoc
Tường

Dia ly
Tiên

Chuyên1
Hà(A)

Tin hoc
Tường

Van hoc
Trực

Toan
Lái

Chuyên1
Lộc

Vat ly
Lượm

 

Tiếng anh
Linh(A)

 

Van hoc
Ly

 

Tin hoc
Tường

 

 

Vat ly
Lượm

 

 

 

Van hoc
Ly

Van hoc
NTrang

Pháp
Giang(P)

Van hoc
Thi(V)

Tin hoc
Hòa(Ti)

Toan
XTín(T)

Hoa hoc
T Lê

Chuyên1
Thơ

Chuyên2
Vinh

GDCD
Tín(CD)

Van hoc
NTrang

Tiếng anh
Hương(A)

GDCD
Tín(CD)

Chuyên1
Lộc

Toan
XTín(T)

Hoa hoc
T Lê

Chuyên1
Thơ

Toan
Cường

Công Nghệ
DanhCN

Lich su
Hòa(Sử)

Hoa hoc
Chi

Tin hoc
Hòa(Ti)

Chuyên1
Lộc

Chuyên2
Tuyết

Toan
Triển

Công Nghệ
DanhCN

Toan
Cường

Pháp
Giang(P)

Hoa hoc
T Lê

GDCD
Tín(CD)

Pháp
Giang(P)

Toan
Cường

Chuyên2
Tuyết

Tiếng anh
Hương(A)

Tiếng anh
Linh(A)

Van hoc
Thi(V)

Vat ly
Thùy

Hoa hoc
T Lê

Chuyên1
Vấn

Pháp
Giang(P)

Toan
Cường

 

GDCD
Tín(CD)

Tiếng anh
Linh(A)

Van hoc
Thi(V)

Vat ly
Thùy

Tiếng anh
Hương(A)

Hoa hoc
Chi

Chuyên2
Hùng

Tiếng anh
Hà(A)

Lich su
Hòa(Sử)

Sinh vat
Thư

Hoa hoc
Trinh(H)

Chuyên1
Linh(A)

Lich su
Thuận

GDCD
Tín(CD)

Lich su
Hòa(Sử)

Chuyên2
Hùng

Tin hoc
Hòa(Ti)

Hoa hoc
Chi

Dia ly
Anh(Đ)

Hoa hoc
Trinh(H)

Lich su
Thuận

Tin hoc
Tường

Pháp
Giang(P)

Dia ly
Anh(Đ)

Tin hoc
Hòa(Ti)

Vat ly
Hùng

Tiếng anh
Hạnh(A)

Chuyên1
Tường

Lich su
Hòa(Sử)

GDCD
Tín(CD)

Sinh vat
Thư

Chuyên2
Tri

Vat ly
Lượm

Chuyên1
Đức

Công Nghệ
DanhCN

Tiếng anh
Hạnh(A)

Chuyên1
Tường

Lich su
Hòa(Sử)

Vat ly
Tưởng

Pháp
Giang(P)

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10T1

10T2

10L

10H

10S

10TIN

10V

10A1

10A2

Phòng204

Phòng205

Phòng206

Phòng207

Phòng 106

Phòng 105

Phòng203

Phòng 201

Phòng 202

THUTHI

ÁI TRINH

K.HOA

MAI VY

NHA

THU HÀ

THUẬN

VÂN

VŨ THI

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Vat ly
ThuThi

Hoa hoc
Trinh(H)

Chuyên2
Hoa(L)

Chuyên2
Chi

Toan
Nha

Lich su
Hà(Sử)

Lich su
Thuận

Pháp
Vân

Vat ly
Vu_Thi

Vat ly
ThuThi

Lich su
Thuận

Chuyên2
Hoa(L)

Lich su
Hà(Sử)

Toan
Nha

Công Nghệ
Hạnh(S)

Vat ly
Vu_Thi

Pháp
Vân

GDCD
Nữ

Tin hoc
Phấn

Lich su
Thuận

Hoa hoc
Trinh(H)

Toan
Hiệp(T)

Tiếng anh
Hương(A)

Vat ly
Vu_Thi

Toan
Ngà

Sinh vat
Thư

Sinh vat
Hạnh(S)

Tin hoc
Phấn

Vat ly
Vu_Thi

Hoa hoc
Trinh(H)

Toan
Hiệp(T)

Tiếng anh
Hương(A)

 

Chuyên2
Thi(V)

GDCD
Nữ

Toan
Ngà

Chuyên1
Châu

Vat ly
Vu_Thi

Chuyên2
Hoa(L)

Tiếng anh
Hương(A)

Van hoc
Bửu

Chuyên1
Phấn

Lich su
Thuận

Tin hoc
Dung

Công Nghệ
Tuyết

Chuyên1
Châu

Vat ly
Vu_Thi

Tin hoc
Dung

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên2
Tuyết

Chuyên1
Phấn

GDCD
Nữ

Vat ly
Dũng

Hoa hoc
Chi

Hoa hoc
Phi

Chuyên1
Trung

Van hoc
Ly

Chuyên1
Linh(H)

Chuyên2
Tuyết

Toan
Cường

Vat ly
Vu_Thi

Vat ly
Dũng

Tin hoc
Dung

Công Nghệ
Hiếu

Chuyên1
Trung

Tdai
Hiệp(T)

Tin hoc
Dung

Vat ly
Dũng

Tiếng anh
Nghi

Chuyên1
Minh

Toan
Cường

Dia ly
ThanhtThu

Van hoc
Ly

Tiếng anh
Nghi

Tdai
Hiệp(T)

Tin hoc
Dung

Vat ly
Dũng

GDCD
Nữ

Chuyên1
Minh

Dia ly
ThanhtThu

Vat ly
Vu_Thi

Hoa hoc
Phi

Tiếng anh
Nghi

Lich su
Trinh

Chuyên1
Linh(H)

Hoa hoc
Trinh(H)

Van hoc
Ly

Tin hoc
Dung

Hoa hoc
T Lê

Van hoc

Hoa hoc
Phi

Tiếng anh
Nghi

Tiếng anh
Tuyến

Chuyên1
Linh(H)

Hoa hoc
Trinh(H)

Van hoc
Ly

Chuyên1
Minh

Lich su
Trinh

Van hoc

Chuyên2
Vấn

Van hoc

Tiếng anh
Tuyến

Vat ly
Tr_Thi

Lich su
Trinh

Tiếng anh
Nghi

Chuyên1
Minh

Toan
Cường

Chuyên2
Tâm

Tiếng anh
Tuyến

Chuyên1
Trung

Chuyên1
Tr_Thi

Sinh vat
Tuyết

Tin hoc
Dung

Sinh vat
Hạnh(S)

Toan
Ngà

Toan
Cường

Chuyên2
Tâm

Sinh vat
Hạnh(S)

Chuyên1
Trung

Chuyên1
Tr_Thi

Công Nghệ
Tuyết

Tiếng anh
Hương(A)

Hoa hoc
Phi

Hoa hoc
Quy

Tin hoc
Dung

Toan
Ngà

Chuyên1
Châu

Chuyên2
MSơn

Tin hoc
Dung

Công Nghệ
Tuyết

Van hoc
Bửu

Toan
Cường

Dia ly
Nhi

Van hoc

Lich su
Trinh

Chuyên1
Châu

Chuyên2
MSơn

Dia ly
Nhi

Van hoc
Trang

Van hoc
Bửu

Toan
Cường

Tin hoc
Dung

Van hoc

Công Nghệ
Tuyết

Tiếng anh
Tuyến

Tin hoc
Phấn

Công Nghệ
Thư

Van hoc
Trang

Công Nghệ
Hạnh(S)

Lich su
Hà(Sử)

Sinh vat
Tuyết

Toan
Cường

Van hoc

Tiếng anh
Tuyến

Dia ly
Nhi

Sinh vat
Thư

Lich su
Hà(Sử)

Công Nghệ
Hạnh(S)

Chuyên1
Phấn

Công Nghệ
Tuyết

Chuyên1
Nghi

Tin hoc
Dung

Công Nghệ
Hiếu

Sinh vat
Hạnh(S)

GDCD
Nữ

Dia ly
Nhi

Tin hoc
Dung

Chuyên1
Phấn

Công Nghệ
Tuyết

Chuyên1
Nghi

Chuyên1
Tuyến

Van hoc
Ly

Tin hoc
Phấn

Tiếng anh
Tuyến

GDCD
Nữ

Chuyên1
Hạnh(S)

Toan
Cường

Tiếng anh
Hương(A)

Lich su
Trinh

Hoa hoc
Chi

Van hoc
Ly

GDCD
Nữ

Lich su
Trinh

Chuyên2
Chi

Chuyên1
Hạnh(S)

Dia ly
Nhi

Chuyên2
Thi(V)

Công Nghệ
Thư

Chuyên1
Tuyến

Chuyên2
Vấn

Hoa hoc
Trinh(H)

Chuyên1
Tr_Thi

Tiếng anh
Hương(A)

Dia ly
Nhi

Công Nghệ
Hạnh(S)

Chuyên2
Thi(V)

Công Nghệ
Thư

Lich su
Trinh

Chuyên2
Vấn

Công Nghệ
Hiếu

Hoa hoc
Trinh(H)

Vat ly
Tr_Thi

GDCD
Nữ

Hoa hoc
Phi

Toan
Ngà

Chuyên2
Tâm

Pháp
Vy(P)

GDCD
Nữ

Công Nghệ
Hiếu

QHinh
Triển

Vat ly
Tr_Thi

Hoa hoc
Trinh(H)

Hoa hoc
Phi

Toan
Ngà

Chuyên2
Tâm

Pháp
Vy(P)

Vat ly
ThuThi

Chuyên2
MSơn

QHinh
Triển

Toan
Hiệp(T)

Toan
Nha

Tiếng anh
Nghi

Dia ly
Nhi

Hoa hoc
T Lê

Chuyên1
Tuyến

Dia ly
Nhi

Van hoc

Công Nghệ
Thư

Toan
Hiệp(T)

Toan
Nha

Van hoc
Ly

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên1
Nghi

Chuyên1
Tuyến

Lich su
Thuận

Van hoc

Van hoc
Ly

Chuyên2
Chi

Pháp
Vy(P)

Vat ly
Vu_Thi

Tiếng anh
Hương(A)

Chuyên1
Nghi

Toan
Ngà

Lich su
Thuận

Hoa hoc
Trinh(H)

Van hoc
Ly

Van hoc
Trang

Lich su
Trinh

Vat ly
Vu_Thi

Hoa hoc
Quy

Van hoc

Toan
Ngà

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT