Lịch thi thu_0001.pdf

Học sinh đến trước giờ thi để xem sbd và phòng thi tại bảng thông báo.