Wednesday, 22/05/2019 - 22:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH NĂM

STT
Nhiệm vụ
Bộ phận chủ trì Bộ phận        phối hợp Sản phẩm Thời gian hoàn thành
1 2 3 4 5 6
Nội dung 1: Cải cách thể chế
1 Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL Văn phòng BGH, BCH CĐCS, BCH Đoàn trường Báo cáo theo dõi công tác thi hành PL Trong năm 2017
Nội dung 2: Cải cách thủ tục hành chính
1 Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2017 Văn phòng  BGH  Kế hoạch rà soát TTHC  Tháng 02/2017
2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát Văn phòng  BGH  Tờ trình đề nghị Hiệu trưởng ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ/hủy bỏ TTHC  Thường xuyên
3 Cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng và dễ tiếp cận bộ TTHC đã được UBND tỉnh và Sở công bố theo quy định. Văn phòng  Văn thư Danh mục TTHC niêm yết tại trụ sở cơ quan và website trường.  Thường xuyên
4 Xây dựng, ban hành Quyết định sửa đổi,  bổ sung Quy chế hoạt động của Bộ phận văn phòng theo cơ chế 01 cửa. Văn phòng  BGH Quyết định ban hành Quy chế Tháng 02/2017
5 Thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế 01 cửa Văn phòng  BGH và văn thư 100% TTHC được trả đúng và trước hạn Thường xuyên
7 Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính Thanh tra trường học, Văn phòng BGH có thẩm quyền giải quyết TTHC Hồ sơ Thường xuyên
Nội dung 3: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
1 Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đoàn thể, ban, các tổ chuyên môn; đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận không chồng chéo, trùng lắp (Nếu có) Hiệu trưởng Các đoàn thể, ban và các tổ chuyên môn Kế hoạch rà soát, Tờ trình tham mưu Sở ban hành Quyết định Quý I năm 2017
2 Thực hiện phân cấp quản lý cho các thành viên BGH, tổ trưởng chuyên môn thực hiện một số nhiệm vụ QLNN của trường theo quy định. Hiệu trưởng Các thành viên BGH, TT chuyên môn Quyết định của Hiệu trưởng Theo khung năm học 2017 - 2018
3 Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp  Thanh tra, văn phòng Các thành viên BGH, TT chuyên môn Kế hoạch kiểm tra  Theo khung năm học 2017 - 2018
  Nội dung 4: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
1 Thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Hiệu trưởng BGH, ban và các tổ chuyên môn Báo cáo Trong năm 2017
2 Xây dựng bảng mô tả công việc của các vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị Hiệu trưởng BGH, ban và các tổ CM Bảng mô tả Trong năm 2017
3 Công khai việc tuyển dụng công chức, viên chức: đăng thông báo tuyển dụng, kết quả tuyển dụng trên báo, đài, website của đơn vị theo quy định Hiệu trưởng Văn phòng Thông báo Theo yêu cầu thực tế
4 Bố trí công tác cho viên chức tập sự; xét, đề nghị bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức, viên chức đúng quy định. Hiệu trưởng BGH, ban và các tổ CM Quyết định Theo yêu cầu thực tế
5 Cập nhật thường xuyên và đầy đủ thông tin về cán bộ, công chức, viên chức trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định Văn phòng  Văn phòng, các tổ CM Hồ sơ Thường xuyên
7 Thực hiện đánh giá phân loại công chức hàng năm Hiệu trưởng BGH và tổ CM Báo cáo Quý IV năm 2017
8 Kiểm tra hành chính công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan. Thanh tra, Văn phòng BGH và tổ CM Kế hoạch kiểm tra Quý I/2017 và theo yêu cầu thực tế 
Nội dung 5: Cải cách tài chính công
1 Thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (Thể hiện có thu nhập tăng thêm cho công chức và người lao động cơ quan từ 50 % đến 01 tháng lương hiện hưởng/ 1 năm) Hiệu trưởng   Báo cáo gửi Sở theo định kỳ Theo định kỳ
2 Đảm bảo đơn vị tiết kiệm được kinh phí, tăng thêm thu nhập hàng năm cho viên chức, người lao động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/NĐ-CP Hiệu trưởng BGH và tổ CM Báo cáo gửi Sở theo định kỳ Theo định kỳ
3 Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục theo Chương trình hành động của Chính phủ Hiệu trưởng BGH, các ban và các tổ CM Báo cáo công tác xã hội hóa GD Theo khung năm học 2017 - 2018 
Nội dung 6: Hiện đại hóa nền hành chính
1 Xây dựng và ban hành Kế hoạch Ứng dung CNTT trong cải cách hành chính vào hoạt động của cơ quan  Tổ Khảo thí Tổ Khảo thí Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016 Trong Quý IV năm 2015
2 Đảm bảo 100% tỷ lệ công chức thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và thường xuyên mạng nội bộ để trao đổi công việc Tổ Khảo thí Tổ Khảo thí Báo cáo ứng dụng CNTT Trong năm 2016
3 Đảm bảo tất cả dịch vụ công được cung cấp trực tuyến  Tổ Khảo thí Tổ Khảo thí Báo cáo ứng dụng CNTT Trong năm 2016
4 Nâng cao chất lượng và độ bảo mật của trang thông tin điện tử cơ quan. Tổ Khảo thí BGH, tổ chuyên môn Văn bản xếp loại hàng năm  Trong năm 2016
Nội dung 7: Công tác chỉ đạo điều hành 
1 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm đảm bảo các yêu cầu đề ra Văn phòng BGH, tổ chuyên môn Kế hoạch CCHC năm 2016 Quý IV  năm 2016
2 Bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch CCHC Hiệu trưởng, kế toán Văn phòng Trong Kế hoạch và theo dự toán kinh phí năm 2016 Quý I năm 2016
3 Đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch CCHC  Văn phòng BGH, tổ chuyên môn Báo cáo kết quả thực hiện Quý IV   năm 2017
4 Đảm bảo ban hành báo cáo CCHC định kỳ kịp thời, đầy đủ. Văn phòng BGH, văn thư Các báo cáo định kỳ Thường xuyên
6 Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra Văn phòng, Thanh tra BGH, tổ chuyên môn Văn bản chỉ đạo, Báo cáo Sau khi thanh tra, kiểm tra xong
7 Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC (có kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC hàng năm) theo quy định Văn phòng BGH, tổ chuyên môn Kế hoạch tuyên truyền; công văn.      Quý I       năm 2017 và theo thực tế công việc
8 Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua khen thưởng trong tiêu chí thi đua hàng năm Thường trực thi đua Hội đồng thi đua và Công đoàn Công văn hướng dẫn thi đua năm học Theo khung năm học 2017 - 2018 
11 Tổ chức tổng kết đánh giá về công tác CCHC Văn phòng BGH, tổ chuyên môn Kế hoạch Quý III năm 2017
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNGPhan thị Mỹ Lệ
Bài tin liên quan