Wednesday, 22/05/2019 - 23:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG VĂN CHÁNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Số: 14 /KH-LVC     

  Tp Tuy hòa, ngày 14 tháng 02 năm  2017



KẾ HOẠCH

             CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2017

 

Thực hiện công văn số 24/SGDĐT-VP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh  xây dựng kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ năm 2017, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.      Mục đích

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ nhằm phát huy hiệu quả của công tác văn thư, giá trị tài liệu lưu trữ của cơ quan. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ.

- Từng bước hoàn thiện công tác văn thư để phục vụ tốt hơn việc chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

- Đảm bảo thực hiện có nề nếp và chất lượng việc hình thành, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đối với cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

Lãnh đạo trường, các tổ chuyên môn và các bộ phận căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện đúng các nội dung, yêu cầu để vận dụng vào tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ văn thư, lưu trữ hàng năm theo quy định.

II. NỘI DUNG:

1. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ:

- Xây dựng chuyên mục Cải cách hành chính trên Website của nhà trường; kết hợp tuyên truyền Luật Lưu trữ và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ

- Tiến hành rà soát những văn bản đã ban hành về công tác văn thư, lưu trữ không còn phù hợp để chỉnh sửa, bổ sung cho kịp thời hoặc thay thế như: quy chế công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng danh mục hồ sơ hàng năm của cơ quan; bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của các cơ quan; quy định về tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan.

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

            - Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ cho các bộ phận: BGH, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các Tổ chuyên môn. Chú trọng các nội dung: quản lý văn bản đi, văn bản đến; lập và quản lý hồ sơ công việc; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

2. Quản lý tài liệu lưu trữ

- Triển khai việc xây dựng, quản lý hồ sơ công việc tại các bộ phận trong đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo việc lập hồ sơ công việc, bắt buộc các cán bộ, công chức, viên chức phải lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Xem việc tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan là một trong những tiêu chí để đánh giá và bình xét thỉ đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

            - Chỉnh lý và hoàn thiện việc xây dựng danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, bảo quản, số hóa tài liệu lưu trữ.

- Xác định giá trị tài liệu và thực hiện thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định.

            - Sắp xếp phòng kho lưu trữ hồ sơ để bảo quản hồ sơ, tài liệu.

            3. Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ

            - Triển khai, xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đi, văn bản đến đúng theo quy trình tại Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26/8/2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

- Đề xuất và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác văn thư, lưu trữ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

BGH nhà trường chịu trách nhiệm quả lý, theo dõi và đánh giá công tác Văn thư, lưu trữ của cơ quan; triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch này đến các bộ phận của nhà trường; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, cá nhân được phân công để thực hiện nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch.

BGH chỉ đạo, phân công nhân viên Văn thư nhà trường thực hiện công tác văn thư - lưu trữ và xây dựng danh mục hồ sơ lưu trữ hàng năm theo đúng quy định; chủ động thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo đúng quy định và tư vấn với BGH về công tác này.

Trên đây  là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư- lưu trữ Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh  năm 2017./.

 

Nơi nhận:

- Niêm yết;

- Lưu: VT.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 


Phan Thị Mỹ Lệ

 

 

Bài tin liên quan