Saturday, 25/05/2019 - 12:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường THPT chuyên LVC

 

Số: 14a /KH-LVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp Tuy Hòa,  ngày 14 tháng 02 năm 2017


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

          Thực hiện kế hoạch số 22/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục đào tạo Phú Yên về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020, Trường THPT chuyên LVC

 xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017, cụ thể như sau:

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC).

- Góp phần nâng cao dân trí, huy động, tăng cường sự tham gia giám sát của CB-GV-NV trong việc thực hiện cải cách hành chính của nhà trường.

- Đẩy mạnh thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan chính xác, đầy đủ, kịp thời những mặt tích cực cũng như những mặt hạn chế, từ đó xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên, đi vào trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của nhà trường.

- Nội dung tuyên truyền phải gắn với lộ trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; kết hợp việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đng và pháp luật của nhà nước.

- Kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao chất lượng trang tin điện tử

Tiến hành nâng cấp chất lượng website của trường, xây dựng chuyên mục cải cách hành chính, đăng tải các nội dung công khai như: thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận và phản ánh kiến nghị, số điện thoại đường dây nóng, công khai các khoản thu học phí…. trên hệ thống website của mình.

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đo của Chính phủ, bộ, ngành, trung ương, của tỉnh và của Sở GDĐT

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đo của Chính phủ, bộ, ngành, Trung ương và của tỉnh trên chuyên mục cải cách hành chính của Sở và cập nhật văn bản mới theo quy định.

- Đăng tải các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong chuyên mục cải cách hành chính trên hệ thống website và cập nhật khi có các văn bản chỉ đạo mới (danh sách các văn bản theo Kế hoạch số 324/KH-SGDĐT, ngày 27/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

3. Các nội dung tuyên truyền khác

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Những quan, điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính.

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, người đứng đầu các cơ quan với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính ở đơn vị, lấy sự hài lòng của người GV-NV, phụ huynh học sinh làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ khen thưởng, kỷ luật.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa công sở và văn hóa ứng xử của công chức, viên chức và người lao động.

- Các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính; các mô hình thí điểm trong quá trình cải cách hành chính; các gương đin hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính; kiên quyết phê bình đối với các hành vi tiêu cực, yếu kém, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quan liêu, hách dịch, lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi cá nhân.

- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước; vai trò tham gia giám sát của người dân; trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giám sát công tác cải cách hành chính các cp.

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các đơn vị.

- Thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân; các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính.

- Thông tin, hướng dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua mạng Internet.

III. CÁC HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan, thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành, chính; xây dựng và duy trì các danh mục về cải cách hành chính trên website cơ quan.

2. Phổ biến, quán triệt qua hoạt động của Hội đồng sư phạm nhà trường; lồng nội dung cải cách hành chính trong các hội ngh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa thông tin cải cách hành chính một cách thích hợp vào chương trình họp định kỳ, các buổi chào cờ đẩu tuần của cơ quan.

3. Tìm kiếm sáng kiến mi về cải cách hành chính qua việc huy động cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

4. Gắn nội dung công tác tuyên truyền CCHC với công tác thi đua - khen thưởng trong hoạt động của cơ quan.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Theo phụ lục đính kèm)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức triển khai nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan được biết và tham gia thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2017 của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy; BGH; Công Đoàn; Đoàn thanh niên;

- Website trường;

- Niêm yết;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PHAN THỊ MỸ LỆ

 


PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

(Đính kèm kế hoạch số         /KH-LVC, ngày     /02/2017 của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017)

 


TT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

Ghi chú

1

Nâng cấp hệ thống website.

Quý 1 năm 2017

BGH và nhân viên phụ trách Website

Sở GDĐT sẽ kiểm tra thực tế trên hệ thống website các đơn vị

2

Đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính; xây dựng và duy trì các danh mục về cải cách hành chính trên website cơ quan.

Từ năm 2017

Văn phòng trường

 

3

- Xây dựng danh mục cải cách hành chính, công khai thủ tục hành chính… trên website đơn vị

- Đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính trên hệ thống website

Quý 1 năm 2017

Văn phòng trường

Sở GDĐT sẽ kiểm tra thực tế trên hệ thống website các đơn vị

4

Thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính bằng việc phổ biến quán triệt các văn bản mới tại các cuộc họp cơ quan

Từ năm 2017

- BGH.

 

5

Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm có nội dung CCHC được Hội đồng sáng kiến trường xét duyệt.

Từ năm 2017

BGH và nhân viên phụ trách Website

 

6

Lồng ghép giảng dạy nội dung về cải cách hành chính trong các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; lồng nội dung cải cách hành chính trong các hội ngh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Năm 2017 đến 2020

- BGH

 

7

Mở chuyên mục cải cách hành chính và thực hiện đăng tải, duy trì chuyên mục trên hệ thống website đơn vị

Quý 1 năm 2017

BGH và Văn phòng trường

 

8

Gắn nội dung công tác tuyên truyền CCHC với công tác thi đua – khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan

Thực hiện thường xuyên hàng năm

Hội đồng thi đua khen thưởng

 

9

Tìm kiếm sáng kiến mi về cải cách hành chính qua việc huy động cán bộ, công chức, viên chức tham gia

Từ năm 2017

BGH

 

10

Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác cải cách hành chính

Quý 4 năm 2017

BGH và Văn phòng trường.

 

 

Bài tin liên quan