Các em xem lịch học sắp xếp thời gian vào học, phát huy tính tự học trong thời gian nghỉ do dịch covid19.

Lịch học trên truyền hình Hà Nội1

Các em xem lịch học sắp xếp thời gian vào học, phát huy tính tự học trong thời gian nghỉ do dịch covid19.