Triển khai UDCN để thích ứng, an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19