Triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh