V/v tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến