V/v tăng cường thực hiện tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính