về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2022sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.