Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua“ Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025.