Kê hoạch thực hiện thông báo kết luận của thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021 của HĐND tỉnh PY